Geschiedenis

Loodgieters Magazine

Wat is een Magazine? Wat is en Loodgieters Magazine? Bestaat er wel iets als een loodgieters magazine? In deze tekst zullen zal er worden ingegaan op deze vorm van een magazine.
Onderwerpen:
• Magazine
• Loodgieters Magazine
• Bestaat het Loodgieters Magazine?
• Informatie voorziening
• Eigen magazine

Magazine

De eerste vraag brengt ons in de richting van de geschiedenis van de journalistiek. Dat was zeker een drie honderd jaren geleden, toen de eerste tijdschrift in Nederland werd gepubliceerd. Tijdschriften waren toen der tijd meer bedoeld voor satire of het aankaarten van vooral politieke aangelegenheden. Naar mate de behoefte van de samenleving veranderde, veranderde ook het doel van het magazine. Per heden is het meer een instrument om geld te verdienen. Het beginsel van informatievoorziening is bij de meeste magazines niet meer op de voorgrond.

Loodgieters Magazine

Antwoord geven op de tweede vraag(Wat is en Loodgieters Magazine?) zou in beginsel heel makkelijk zijn. In zo een magazine is namelijk informatie te vinden over allerhande zaken en taken van de loodgieter. Stelt nou dat je wilt weten hoe je een loodgieter wilt worden. Indien een magazine voor loodgieters vlak bij de hand is, kan er daar misschien een antwoordt in liggen.

Bestaat het Loodgieters Magazine?

Komende op de tweede vraag, kan er een wat genuanceerde antwoord worden geformuleerd. Dit komt natuurlijk met wat bijvragen aan de orde. Een van de vragen bijvoorbeeld kan zijn: Welke toegevoegde waarde biedt een loodgieters magazine aan de financiële situatie van een loodgieter?
Deze vraag kan verschillende antwoorden en meningen teweeg brengen, echter bestaat er in de meeste gevallen de mogelijkheid dat het antwoordt neerkomt op een negatief effect. Een van de loodgieters in Utrecht is er over aan het nadenken om dit magazine te maken.

Informatie voorziening

Een magazine is meestal bedoeld om lezers over bepaalde onderwerpen te informeren. Tegelijkertijd wordt via het verspreiden van de informatie, een tactiek toegepast voor de advertentiewereld. Ondernemingen kunnen via het plaatsen van advertenties in de magazines hun klanten bereiken. In de meeste gevallen kopen mensen en of lezers ook de magazines om speciaal opzoek te gaan naar de advertenties en nieuwe mogelijkheden in de ondernemerswereld.
Om terug te komen op de loodgieter magazine: Wat verkoopt een loodgieters magazine? Informatie over loodgieters? Is dat niet na een kort tijdsbestek uitgeschreven? Natuurlijk. In de loodgieterswereld vinden er wel innovaties plaats, maar niet zodanig veel dat er dagelijks iets nieuws te schrijven is over een loodgieter of over nieuwe inventies van een ingenieur voor de loodgieterswereld.

Eigen magazine

Dit hoeft echter niet te betekenen dat de schrijver of een bedrijf geen werk van zou maken om een magazine uit te brengen. In de meeste gevallen gaat het om statische informatie dat een keer per maand of zelfs jaar wordt uitgebracht. Een loodgieters magazine zou je pas regulier kunnen uitbrengen wanneer er voldoende advertenties zouden zijn. Dit hangt ook af van wie de eigenaar is van het magazine. Is de eigenaar van een loodgietersbedrijf ook de eigenaar van het magazine, dan kunnen er zich problemen voordoen qua concurrentieposities. De eigenaar van het magazine, die ook de eigenaar is van het loodgietersbedrijf zou wensen dat alleen zijn loodgietersbedrijf Rotterdam kon adverteren in zijn magazine. Dit is natuurlijk een logische reactie dat in de concurrentiesfeer zich kan afspelen. Wilt de andere loodgieter iets over zijn onderneming adverteren, dan zal die of een soortgelijke optie, of de traditionele optie van de media moeten bekijken.

Een loodgieter Den Haag heeft ooit een magazine gemaakt

Is er geld te verdienen in de Magazine wereld?

Ongeveer drie honderd jaren geleden startte een rage van tijdschriften in Nederland. De eerste uitgeprinte tijdschrift in Nederland was een satirische tijdschrift. Dat werd al heel gauw verboden, maar uiteindelijk overgenomen door anderen. Dit zeker vanwege de populariteit die vele andere tijdschriften hebben weten te verdienen. In dit artikel zal worden besproken als het mogelijk is voor tijdschriften om geld te verdienen.

Enkele te behandelen onderwerpen zijn:
• Vragen
• Productie
• Exemplaren
• Digitale tijdperk
• Conclusie

Vragen
Om te beginnen bij het begin: Waar is een tijdschrift precies voor? Hier raten wij dan over de soorten magazines. Om kort een paar op te noemen kennen wij magazines rubrieken voor Computer (spellen) en ICT, Film, Huis en Tuin, Literair; Muziek; Onderwijs; Opinie; Pornografie; Religie; Sport; Strips en Jeugd; Vervoermiddelen; Vrouwentijdschriften; Werk; Wetenschap; Politiek; Overige.

Nou dat is pas een mond vol. Enk maar aan waarom mensen zoveel moeite zouden doen, om zoveel zaken te publiceren. Is dat vreemd of heeft het inderdaad een financieel verhaal erachter? Natuurlijk heeft het een financieel verhaal erachter. Maar hoe?

Productie
Laten wij als voorbeeld nemen, een rubriek voor politiek. Daar is er zoveel over te zeggen, terwijl er nooit handen teveel zijn om de zaak op de voet te blijven volgen. Om de artikelen of verhalen rond te krijgen, is van belang dat journalisten of verslaggevers kunnen worden gefinancierd. Zonder geld komen die natuurlijk niet te ver aan. Dit is dus een investering. Maar is het een investering waard? Voor de journalist in ieder geval. In de journalist in dienst van de magazine, dan wordt die zoals normaal uitbetaald voor zijn productie. Is de journalist een freelancer, dan wordt die op product basis betaald. Al met al verliest de verslaggever niet zolang de magazine zijn product aanneemt of opkoopt(http://www.algma.com/hoe-maak-tijdschriften-geld_40856892/).

Exemplaren
Nu is aan de beurt de magazine zijn inkomsten. Hoe maakt die zijn geld? De magazine drukt oplagen, en die oplagen worden vaak tegen een vaste prijs ter verkoop aangeboden. Bepaalde magazines kunnen honderden exemplaren hebben terwijl andere magazines miljoenen exemplaren hebben. Dit hangt allemaal af van de populariteit en de afzet capaciteit van de magazine(http://www.algma.com/hoe-maak-tijdschriften-geld_40856892/).

Digitale tijdperk
Echter leven wij in een digitale tijdperk, waar zeker meer dan de helft van de mensen geen print meer willen kopen. Daar komt bij kijken de adverteerder. In de meeste gevallen, probeert de magazine niet afhankelijk te zijn van de afzet van de exemplaren. Natuurlijk is er helemaal geen afzet bij een digitale tijdschrift. Men blijft in zulke gevallen afhankelijk van adverteerders. Hier is van belang de populariteit van de magazine, en het gezag van de magazine. Zolang een adverteerder hier positief tegenover staat, is die altijd beried om geld neer te tellen. Zo maakt hij zichzelf kenbaar aan de samenleving terwijl de magazine zichzelf ook draaiende kan blijven houden.

Conclusie
Om nu de vraag te beantwoorden over als er geld te verdienen is in de magazine wereld, kan dat worden beantwoord met Ja en Nee. Ben je een slecht verkopende magazine, dan voelen adverteerders zichzelf niet aangetrokken om bij jou te adverteren. Zo maak je geen geld, Ben je een gezaghebbende tijdschrift, dan is er voldoende potentie in jou om geld aan te trekken.

Hoe worden Magazines gemaakt?

Iedereen leest wel eens een tijdschrift of een magazine zoals beter bekend. Maar niemand weet hoe het in feite gemaakt wordt. Het is af en toe leuk om te weten hoe een magazine in elkaar wordt gezet. Onder invloed van de digitalisering veranderd de tijdspreiding en lezersgedrag van de consument razend snel. Niet de schrijver, maar de lezer bepaald wat hij leest. En dat ok op elk gewenst moment, plek en op elk gewenst manier. Print is per heden niet meer van zelfsprekend. PC, Smartphone, Tablets, de google bril en ongetwijfeld nog vele andere te ontwikkelen platformen en devices zin de nieuwe distributie kanalen naast het tijdschrift. Adverteerders en consumenten omarmen het nieuwe medium. Met creatieve innovaties speelt de branche ook in op de behoefte van de consument. Commercieel succes is niet voor iedereen weggelegd. Volop wordt geëxperimenteerd met verdienen distributie modellen.

De te behandelen onderdelen zijn:
• Besluiten
• Informatie
• Foto’s
• Toekomst gericht denken

Besluiten
Laten wij als voorbeeld nemen, een magazine voor kookrecepten of voor het koken.
Het eerste waar de makers van de magazines mee starten het besluit over wat er precies zal worden tentoongesteld of beschreven. Deze keuze wordt ook vaak beïnvloed door de marketing afdeling van het bedrijf. De marketing afdeling heeft vaak meer te maken met waar de consumenten precies mee aangetrokken worden. Zo is het belangrijk om te weten als de informatie door de mensen van de redactie zelf zal worden opgezocht, of door externe bronnen zal worden verstrekt. In de meeste gevallen beschikt de redactie al over krachten om de zaak op te zoeken.

Informatie
Nu volgt het besluit over de in elkaar te zetten informatie. Schrijven is scrapen. Meestal verkrijgt de onderzoeker zoveel informatie, dat het op een bepaald moment onmogelijk wordt of lijkt om alle informatie op een pagina te plakken. De keuze, wordt meestal ook besproken tijdens de redactievergaderingen.

Foto’s
Vervolgens volgt de keuze voor de keuze van een cover. Dat wordt meestal door de hoofdredacteur(in samenspraak van de andere redactieleden) bepaald. Hier is zeker van belang, de foto’s die hier worden gekozen. Deze foto’s worden met de informatie dat verwerkt is, digitaal bewerkt om vervolgens of naar de print te sturen of op de website te uploaden. Dit laatste besluit is volledig een aangelegenheid van de redacteur van het tijdschrift.

Toekomst gericht denken
Sinds de oprichting van de Haagse Mercurius, drie eeuwen geleden heeft het tijdschrift altijd de kansen van de tijdsgeest en de nieuwetechnologie, optimaal benut. De uitdaging waar wij nu voor staan, bied weer grote mogelijkheden. Online kunnen wij lezen en vaststellen wat de individuele lezer raakt en interesseert. Daardoor kunne wij hen beter bedienen met relevante content. De consument is bereidt een hoger prijs te betalen voor een relevant en interactief product dat van toegevoegde waarde is. De meeste tijdschriften hebben een vaste frequentieverschijning. Het tijdschrift verschijnt dan wekelijks, twee wekelijks, maandelijks, of per kwartaal. Ook zijn er tijdschriften die wat minder regelmatig verschijnen. Leveringen van tijdschriften worden in Nederland door Betapress, VMBpress en Aldipress verzorgd. Je kunt je ook altijd abonneren op een abonnement. Het tijdschrift zal dan rond de verschijningsdatum thuisbezorgd worden. het digitale is natuurlijk overal te vinden zolang het wordt opgeladen.

Bekijk ook de volgende links voor meer informatie:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_tijdschriften_in_Nederland

http://www.inct.nl/nl/artikel/1266/welke-tijdschriftgenres-zijn-er.html

Magazines in Nederland

Magazines of zoals beter bekend, tijdschriften, hoe begon het en waar gaat het precies naar heen? Hiervoor moeten wij even terug naar waar het allemaal begon: Het jaar 1697.

De te behandelen onderwerpen zijn:
• De Haagse Mercurius
• Industriële revolutie
• 360 graden ervaring
• Invloed van digitalisering
• Wat gaat de toekomst ons brengen?

De Haagse Mercurius
Hendrik Doedijns lanceerde in dit jaar het eerste Nederlandse tijdschrift voor het algemene publiek: de Haagse Mercurius. Het satirische blad werd al snel door de gevestigde orde verboden. Tevergeefs, wat de toon al gezet. Schrijvers, denkers en andere vrije geesten publiceren al gouw tijdschriften over politiek, wetenschap, literatuur, kunst en filosofie. Niet iedereen kom lezen en de oplages waren klein. Dit nieuwe medium echter, bewees zich als een perfecte drager van visies en ideeën.

Industriële revolutie
De industriële revolutie brengt verandering. Stoom en elektriciteit vereenvoudigen het productieproces. thomas Edison vond de gloeilamp uit en men kon nu ook in de avond uren lezen.
In het jaar 1900 werd de leerplicht ingevoerd. Bijna iedereen kon toen r tijd al lezen. De populariteit van tijdschriften nam toen as echt toe. Katholieken en gereformeerden, liberalen en socialisten, een ieder wilde zijn eigen blad. Vrouwen kregen vervolgens het stemrecht en namen deel aan het arbeidsproces. Ook zij werden op den duur een belangrijke doelgroep.

360 graden ervaring
Tijdens de tweede wereldoorlog ageerden veel bladen tegen de bezetter. Vee journalisten moesten het met de dood bekopen. Na de bevrijding van Nederland, nam de welvaarttrap toe. De samenleving vroeg op den duur naar onafhankelijke journalistiek. Voor de opiniebladen braken toen de gouden tijden aan. Fotografie kreeg meer invloed. Kleur verving zwart-wit. De werkelijkheid werd gedetailleerd en realistischer weergegeven. Door meer vrije tijd en welvaart kregen vrouwen meer aandacht voor mode, buty en lifestyle. Bladen die dit tot hun focus maakten, bereikten miljoenen aan oplagen. Vanaf eind jaren 70 kwam de branche voor grote uitdagingen te staan. Televisie werd een grote concurrent, maar heeft ook kansen geboden voor omroep en roddelbladen. De mens werd vervolgens individualistischer moeilijker om in een bepaalde doelgroep te plaatsen. Tijdschriften ontwikkelden zich vervolgens tot merken. Met beurzen en evenementen creëerden zij een 360 graden ervaring. De inkomsten kwamen uit steeds meer bronnen en kanalen.

Invloed van digitalisering
Onder invloed van de digitalisering veranderd de tijdspreiding en lezersgedrag van de consument razend snel. Niet de schrijver, maar de lezer bepaald wat hij leest. En dat ook op elk gewenst moment, plek en op elk gewenst manier. Print is per heden niet meer van zelfsprekend. PC, Smartphone, Tablets, de google bril en ongetwijfeld nog vele andere te ontwikkelen platformen en devices zijn de nieuwe distributie kanalen naast het tijdschrift. Adverteerders en consumenten omarmen het nieuwe medium. Met creatieve innovaties speelt de branche ok in op de behoefte van de consument. Commercieel succes is niet voor iedereen weggelegd. Volop wordt geëxperimenteerd met verdienen distributie modellen.

Wat gaat de toekomst ons brengen?
Sinds de oprichting van de Haagse Mercurius, drie eeuwen geleden heeft het tijdschrift altijd de kansen van de tijdsgeest en de nieuwetechnologie, optimaal benut. De uitdaging waar wij nu voor staan, bied weer grote mogelijkheden. Online kunnen wij lezen en vaststellen wat de individuele lezer raakt en interesseert. Daardoor kunne wij hen beter bedienen met relevante content. De consument is bereidt een hoger prijs te betalen voor een relevant en interactief product dat van toegevoegde waarde is.

Bekijk ook de volgende links voor meer informatie:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_tijdschriften_in_Nederland

http://www.inct.nl/nl/artikel/1266/welke-tijdschriftgenres-zijn-er.html

http://tijdschriften.startpagina.be//